Wyprawka szkolna

Informujemy, że programem „Wyprawka szkolna” objęci są wyłącznie uczniowie niepełnosprawni z klas 2 i 3. (słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawni ruchowo, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.